Dieta young pentru bolnavii de diabet

Dieta young pentru bolnavii de diabet, Carti robert young ph d

Curi uscati 1l' li. Oboseallextremd9i ePuizare ii RobertO. Mugchiiau nevoiede energiape care le-o furnizeazdglucoza pentrua-giindeplinirolul;de aceea,atuncicAndglucozaesteinsuficient5, vI simJilisldbit,obosit,dezorientat 9i puteliresimlidureri musculare, iritaliigi inflamalii.

Creierulare nevoiede glucozl pentrua coordonaintregulorganism, ca sd nu mai vorbimdespre proprianevoie,pentrufunclionarea sa gi a tuturorproceselor intelectuale. Fdrdglucozdsuficientd nu putefigAndiclar,nu v5 puteli concentragi nu vd putelifolosimemoriacum trebuie. Poategtili ce trebuiesi facefi,dar nu reugi! Estetotugiposibilstraveli din cind in cind cite un episodde hipoglicemie. FIrI indoialSci mediculv-a dat instrucfiunidiferitede cele ce veli citi in continuare,dar ele nu sunt compatibilecu Dieta Young.

Dieta Young pentru bolnavii de diabet. Editia a II-a/Robert O'Young, Shelley Redford Young

Un baton de ciocolati sau un paharcu sucde meresaualtcevace aduceun aportmare, bruscde glucide poateda rezultatedoar pe termenscurt- veli simti un val temporarle energiein locul oboseliidatoratehipoglicemiei- dar efectulpe acidit5tiidatoratefermenttrriizaharurilorde ctrtre termen lung va fi cregterea bacteriisauciupercigive! R E Z T S T E N Tr A T N S U U N A Hipoglicemia poate conduce la hiperglicemie,ca urmare a poftei de dulce gi a transformdriiglicogenului,care duc la rAndul l o r h i p e r i n s u l i n e m i ep r e am u l t d i n s u l i n i ,a p o i r e z i s t e n l 5l a i keto eat fit pret s u lini, gi, de aici, pasul urmltor este instalareadeplind a diabetului d e t i p 2.

Acesteanu mai pot primi glucoza necesardpentru pro- ii Urmand programulDietei Young, ar trebui sd eliminati episoadeleacutede descrisemai sus,trebuie Daci avelivreunuldintresimptomele ll hiperglicemie. Dacd efectele secundare de la inceput lesc nu anunl5o suferinldsuficientde mareincAtsd vd determinesi vd menlineliglicemialn limitesindtoase, ce spunelide complicacardiovasculare, vitdmarea nervilor sau a rinichilor,orbirea liile saualtetulburdride vedere,precumgi risculcrescutde amputare a unui membru?

Toateacestea, plus mai multecomplicaliise datoreazdnu doar glicemieineslndtoase, ci gi hiperaciditSlii organismului.

slabeste 15 kg intr-o luna combos arderea grasimilor

Dieta young pentru bolnavii de diabet impreundduc la imbf,trAnire prematurd, intrucAt,ca sd lSsdmfinelurilela o parte,organismulincepe sd putrezeascS. Sistemulcardiovascular SI incepemcu inima. Diabetulinseamndriscuride doui sau chiarde patruori mai maride apariliea afecliunilor cardiacepreinfarctul cum miocardic,ateroscleroza, anginapectorali,accidentul vascularcerebral, hipertensiune4hipercolesterolemia gi nivelulcrescutal trigliceridelor.

Organismul se protejeazd de acizii in exces saude zaharurilein exces - care ar puteaperfora vaselesangvine- legAndu-i de grisimi gi minerale. Dar aceste grisimi se acumuleaziin vaselede sAngegi in inim5,provocAnd aterosclerozd, angind pectoral5,infarct miocardicsau accident vascularcerebral. Inimagi vaselede sAngebolnavesldbitepot cauza, suntdiabetici. Acelagilucru se poateintAmplaatuncicdndstafimult timp in picioare. Aga-numitulcolesterolr5u LDL vd salveazdviala de aciditatea excesivd,pe termenscurt- cu prelul periclitdriivielii ca urmarea pe termenlung.

De fapt,diabetul de retinopatie principalS a cazurilornoi de orbire. Multetulburdriale estecauza vederiiau frecvenlSmai crescutdla pacienliidiabetici,intre ele la nivelulglobuluiocularcare glaucomul presiune num5rAndu-se calcificare a optic nervul citre de sange reducefluxul dieta young pentru bolnavii de diabet cataracta I ism u organ vizuale; i it[!

De asemenea, acuitdlii vizuale frecvenleiedemului macular pierderea cregterea glaucomhemoragicdeterminate gi a neovascularizdrii 9i ele de hiperaciditate. Rinichii ani de boali, la 2oolodintre pacienliiapar in cincisprezece afecfirenalS, boli renale,carepot ducechiarpani la insuficien!

Neuropatia membrelorinferioare,de exemplu,esteo afecliunecarefaceca pacientulsi nu poatdridicasuficientpiciorulpentrua p5gi,din cauzadeteriordrii nervilormotoriai membrelorinferioare. Un alt exempluesteincontinenlaurinarl controlulslabal veziciiurinare. Amputarea Peste6Z de picioaresuntamputate anualin StateleUnite din cauzacomplicafiilor diabetului;mai mult de jumdtatedintre cazuri ar puteafi preintAmpinate prin diagnosticarea la timp 5i printr-unstil de vialS gi o alimentaJie corecte.

Aceast5problemd esteserioaslin specialla afro-americani gi la amerindieni, la care risculde diabetestede patruori mai maredecdtcel al populaiiei generale. Cauza subiacentdeste afectareacirculaliei la nivelul membruluirespectiv,carese manifestila suprafalimai intAi prin ulceraliiale piciorului,care se suprainfecteazi 5i apoi produc putrezirea cangrena lesuturilor,care se trateazdnumai prin indepdrtarea lor pe calechirurgical5.

Obezitatea intr-ositualiede crizd,in loc sd arddgrisimile,organismul le dieta young pentru bolnavii de diabet toate,incercdndcu disperaresd se apere,gi le utiacumuleazd lizeazl pentrua legacAt mai mult acid cu putinj5,? Dieta Youngpentru bolnavii de diabet 49 Afecfiunilegastro-intestinale Acestetulburlri suntfrecventela pacienliicu diabetgi includ greala,vdrsdturile, constipaliasaudiareea. Toateacesteapot incemusculaturii saua intestinului, tini activitatea stomacului ceeace a tubuluidigestiv.

Castropareza dideterminlo golireineficientd prea lent conliabetici apareatuncicAndstomaculigi evacueazd nutul in dieta young pentru bolnavii de diabet cauzl cI nervii care controleazi ritmul acestuiprocesau fost deteriorali. La pacienliicaretrebuie inaintede mas5,glicemiascadeinainte insulinf, sd-giadministreze poattr s5fie absorbite.

Pesteo treimedintrefemeilecu diabetsuferd? Osteoporoza extragecalciuldin oasepentrua neutraliza acizii Organismul gi a menlineechilibruldelicatal pH-ului. Acestaesteun proces prea normal,dar atuncicdnd rezervele de calciusuntexploatate gi devinfragile. Afec[iunilearticulare problematicd a diabetuluipoartdnumelede O caracteristicd piciorulcubic Charcotsauosteoartropatia diabeticS. Eaafecteazd, pe carese sprijindgreutatea de obicei,articulaliile corpului,precum gleznele.

Oaselesuntsl5bite deoarece calciulesteextrasdin ele pentrua neutraliza excesulde acizi gi, in plus,sensibilitatea in din cauzadeteriordrii estediminuatd special,la extremitdlinervilor,astfelcd in acestezone se pot producefracturicaretrec neobservate, in ciuda inflamdriizonei. Deoarecepacientulnu simtedurerea,nervii fiind deteriorafi, el continudsi foloseascd musculatura articula[iilebolnave,vdtdmarea se agraveazS, se atrofiazd,iar articulaliapoatesuferio deformareireversibild.

Parodontoza la insulindgi diabetde tip 2 sunt La pacienliicu rezisten! Eliminareazaharurilor9i a carnoii "ufo"r"a bohidralilorprin Dieta Young vtr va ajuta 9i s5 vtr protejalidinfii. Utiliza[i o perie moalede la trezire,5i nailon cu. Infecliilecu ciuPerciParazite evidente MicozelevaginalesuntdoarunadintremanifestSrile cu pacientele iar organism, din aleinmulliriiciupercilorpatogene normal diabetsuntafectatemai frecventdecAtfemeilecu un nivel alglicemiei. Vremede mulli ani, acesteproAgacd ale diabetului.

Dieta young pentru bolnavii de diabet

DietaYoung re a faptuluicd sprijindo alimentafie in mod natural9i pentru totdeauna, datd controleazdglicemiao Sau,mai binezis,doar cu efectesecundare firl efectesecundare. Aceasticartese ocupd pe care-lscot de unadintrecelemai maripolaritdli: dezechilibrul la ivealSbolilegi echilibrulreprezentat de slndtategi condiliafizicdbund.

Ca pestetot in naturS,corpul umanincearcdsi pistrezeechilibrulintre influenlelecarese exercitdin interiorulsiu. Cel mai importantdintre numerogiifactori implicaliin acestproceseste din e c h i l i b r ubl i o c h i m i cd i n t r ea c i d i t a t ge i a l c a l i n i t a itne l i c h i d e l e sAngegi lesuturi. Nu trebuiesi inlelegeliin totalitate nofiunilede biochimiedetaliate in acestcapitol;mesajulprincipalestecd aci sauacidulgi baza sunttotal opuse,la fel ditateagi alcalinitatea ca frigulgi cdldura.

Relafiaacid-bazieste mdsuratd hidrogenului". Aceasta estepdrerea mea;dar medicinaclasicdse mullumegte cu un pH intre 5,5 gi 6,5. Un an cu stil de viali gi alimentalie periculoasivI polueazimediulinternal organismului in acelagifel gi formeaziun mediuprimitorpentruvietilile microscopice carear trebuisd vi cutremurela fel de mult ca prezenlagobolanilor saua gAndacilor in cas5. Ali intratin ceeace eu numescCicluldezechilibrului. El constituiecaleaspretoatebolile,inclusivhipoglicemie, hiperglicemie gi diabetde tip dieta young pentru bolnavii de diabet sau2, gi are patrustadii: Stadiul1: O tulburarefizicdsauchiaremolionalla mediului.

Stadiul 2z Dezorganizarea celulelorgi a microzimelor. Stadiul3: Pe m5sur5ce celulelese adapteazd la mediuldin ce in ce mai acid, ele incep sd-gischimbeformagi funclia,devenind bacterii,apoi ciuperciparazite, apoi mucegaiuri gi,? Stadiul4: Acestenoi forme biologicedescompunprin fermentarezaharurile din organism ceeace determinihipoglicemie gi agamai departeapoi grdsimilegi in final proteinele, creAndgi - giastfel,cerculviciossereiade la capdt.

Acestesemne ale sinusurilor, degiastanu face timpurii sunttratatede obicei cu medicamente, De fapt, manio elimine.

cele mai bune carti despre slabit dieta culturism slabit

Pe masurf,ce situaliao ia raznatot rnai mult, organelegi sisde exemplu incep si cedezein mod temeleslibite pancreasul, costum pentru a slabi. Din fericire,gtimcum sI evitdmcu totul acestciclu este in putereanoastri.

Nu ,faci"diabet,ci! Dacdacele ui si-lintrelin,ameninfAnd Cicluldezechilibrul lucrurideclangeaza echilibrulpH-ului gi fo andu-fiorganismuls5 se zbatSin dieta pentru slabit 30 kg 9i chip pentrua incercasd menlini acestechilibru,inseamnac5{i lucruri, ,provoci,'diabetul. Acestciclu estedeclangatde cateva gi alimentalie de materie in fiind alegerilenefericite principalele ce capitolele digestiaproasti,desprecare veli afla mai multe in urmeazi.

AceastaestecaleaspresdnState, Ciclul echilibruluiare trei stadii. Mai multedespretoateaceasta in capitoleleurmitoare.

dieta de slabit 222 anamaria prodan dieta

Aga cum am ardtatdeja, toatesimptomelediabetului,inclusivobezitatea, probremere de piele, problemelemembrelorinferioare,afecliunilegingivale, afecliunilerenale, neuropatia,deteriorareanervilor, afecliunile cardiovasculare, hiperinsul inemiasauhipoinsul inemiagi hiperglicemiasauhipoglicemia igi au origineain celeopt trepteale procesuluide distrugerea celulelorbeta pancreatice, fiecaretreaptd favorizdndu-le pe celelalte gi amplificAnd rezultatele finale: 1.

O alimentalie bogatdin zaharuriducela 2.

Carti robert young ph d

Hiperglicemie concentralie mare de zaharuriin sAnge ,care constituie semnalulpentru 3. Insuficienld inclusivdistrugerea celurerorbetagi precumgi scdderea hipoinsulinemie, concentraliei enzimelor gi creSterea pancreatice acidit5tiiin intestinulsublire,provocind Dieta Young pentrubolnavii de diabet 57 ceeace ducela organismului, 5. Acidifierea 6. Rezistenla de 5i mai multl eliberare glicemie5i mai ridicatf, compromis, la nagtere gi dAnd mare, dieta young pentru bolnavii de diabet mai insulind aciditate diabetului.

Celulelealfa intri in acliune,convertindalte substanleorgain sAnge. CreSte tdriizaharurilor. Hipoglicemie 5. Acidifierea lesuturilor. Simptomele dieta young pentru bolnavii de diabet B RobertO.

O dieta revolutionara pentru redobandirea sanatatii!. Prezentare - Dieta Young pentru bolnavii de diabet. Dupa marele succes al cartii"Dieta Young-Miracolul pH pentru o sanatate perfecta", doctorul Robert Young impreuna cu Shelley Redford Young prezinta acum o dieta revolutionara dedicata bolnavilor de diabet de tipul 1 si 2. Diabetul este o boala grava, care poate fi controlata. Printr-o abordare simpla si naturala, cartea doctorului Young va va ajuta sa atenuati sau chiar sa inlaturati factorii care au declansat boala.

Acesteinsuleasiguripancreasului celebrulsdu rol? Insulinaservegte la transportul zaharuriloidin'sangela cele 75 de mii dieta young pentru bolnavii de diabet miliardede cerulearecorpurui,pentruproduclia de energie. Dar pancreasul are gi un art ror, ra fer de important,in diabet sauin absenlaacestuia. Deoarecestomaculeste,prin rolul sdu, un organcu mediuacid,alimentele pa4ialdigeratesuntin general acide? Pancreasul secretdin intestinulsublireenzime digestive,pentrua contracaraaciditateagi a menlinu,n r"diu alcalinla nivelulacesteipo iuni a tubuluidigestiv.

Acegtiaminoacizisunt necesari mai multorenzimedigestive.

Dieta-young-pentru-bolnavii-de-diabet.pdf

Secrelia menlindechilibrulpH-uluila nivelulintestinului de multe ori inhibatdintr-un este de enzimecu rol de alcalinizare organismhiperacid.

Pe mdsurice devinegi el tot mai acid,pancreasulestetot mai pulin capabilsi reduci aciditateasausI produci insulinl. Povestealui Kevin Am suferitde diabetde tip I timp de treizecide ani - de'la vArstade cinci ani. Dar am intreruptantrenamentele strndtate, urml cu patru ani, cAnd mi s-a niscut al doilea copil. De atunci, strnitatea meaa inceputstrse deterioreze.

MI simteammereuepuizat. Beamcu ldAm deveniidepresiv. ComiecAtepatrucetti mari de cafeagi uneoriluam pastilecu cofeinl doar ca rstr rezistede'a lungul zilei.

Acum cintarul se opreala 96 de kilograme.

Mi s-a spussi sltrbesegi str fac mai niulte exelcitii fizice. M-am simlit foarteprost,fiindctr gtiamcI are dreptate. Trebuiastrfac ceva. A{a d, in weekendul de Ziua Recunogtinlei,am inceput str beau btruturtrverde cu pictrturialcalinegi am trecut la o dietii alcalintr.

forconcid.ro [rz0x3y27nn0n]

Am redusgi doza de insulinddin timpulnoptii. Am din nou energiegi am reinceput sI fac exerci[iifizice. Nu mi-afost ugorsI respectacestprogram. Oamenii mi intreabdcum reugesc sd-lurmezatdtde consecvent. Dar cum ag putease nu-l urmez? El mi-adlruit ceeace-midoreamde zeci de ani: speranta vindeclriide diabet. Simplulfapt ctr-mi1inboalasub controlmd facefoartefericit.

încercând să piardă greutatea atât de tare atât de greu să și piardă grăsimea coapsei

Acestprogrammi-adat, pentru primadattrin via[5,perspectiva unui viitor luminos. Sistemuldigestiv, inclusivpancreasul, se ocupdde primii pagiai procesului de transformare a alimentelorin energie. Digestiaestedoar un proces de descompunere a unei diversitdfide moleculecomplexe intr-unnumdrmai redusde moleculemai simple.

retete smoothie pentru slabit ce sa faci pierde grasimea corporala

Proteinele sunt descompuse in aminoacizi. Crisimile sunt descompuse in acizi gra5igi glicerol,iar zaharurile gi carbohidralii complecgi din fructe gi cerealesunt transformate in glucidesimple,precumglucoza zaharul cu structura ceamai simpl5. Celuleleorganismului glucidelein energiade care transformd au nevoiepentrua funcliona. Sistemulmetobolical organismului descompune acestemoleculesimplepentrua eliberaenergiape care o conlin gi care va fi inmagazinatdin moleculelede ATp adenozin trifosfat.

Clucidelesuntoxidate- prelucrate cu adlu- gareade oxigen rezultAnd in moleculede apd,dioxid de carbon gi ATP. Organismul are nevoiede oxigenpentrua incheiacu succesaceastitransformare, exactagacum gi focul are nevoiede oxigen.

Fdrdoxigen,procesulmetabolicdevineunulde fermentafie, iar la finalrezultiacid lacticgi acidcarbonicin loc de energie inmagazinatiin ATP. Esteun aspectimpoftant,pe caretrebuiesi ni-l reamintimcAndajungemla capitolul9, undevom vorbi despre exerciliilefizice, deoareceefortul fizic exageratcreeazdin organismo starede privarede oxigen.

Transformarea in corp existedeporalSse facein foartescurttimp. Pretutundeni pozitevastede gr5sime,iar fiecareorganare lesut adipos astfel incAt,daci este vreodatdnevoie,grdsimilese poat5fi furnizate Nimic din cele de mai convenabilin locul undesuntnecesare.

Dar, atAtatimp cAt exist[ zaharuridisponibile,organismulle va folosi pe ele drept sursede energie. DacI ar fi sd nu mai mancati- 9i astfelsd nu mai pe glucidele- acestaar incepesd trdiasctr furnizaliorganismului bazatpe de grdsime.

Acesttip de metabolism seamadepozitelor mai multtr ori doud ardereagrlsimilor furnizeazdde aproape necesiglucidelor. Ardereagrtrsimilor energiedecAtmetabolismul o surconstituie in plus,ardereagrdsimilor t[ mai pulindenergie.

are 5 htp să piardă în greutate slăbire corporală subțire

Statisticile de mare populalie de adulli de milioanede oameni,adici 64olodin - cAntiregteprea mult. Ne aflim in toiul uneiepidemiide obezitate. Frecvenfa obezitSliila copii a crescutrapid in ultimii ani - s-atriplat,de fapt,in ultimii doulzecide ani - gi, foarteprobabil,va continuasd creascS.

Rataobezitdliiin rAndul adolescenlilor a crescutchiarmai rapidca la adulliide vArst5mijlocie.

  1. One moment, please
  2. Dieta Young pentru bolnavii de diabet
  3. Ceai detoxifiere slabit
  4. Born in Iceland inshe moved to the United States at age nineteen.
  5. Dieta cu care a slabit adele
  6. Ce mananca pentru a pierde grasimea corporala

Copiii supraponderali suntmai predispugi sI devinl adulli gi si seconfrunte supraponderali cu aceealicregtere a riscurilorla adresastrndttrlii. Obezitatea ajungedeja din urml fumatulin topul celor mai mari ameninl5rila adresas5n5ttrfii in aceasttr! Toateacesteasuntde rdu-augurin ceeace privegtefrecvenla - dejacoplegitoare - a bolilorcardiacegi a diabetuluiin aceastd precum gi privinla in unei seriide alteafecliunigrave,influfard, pentrusdndtate, enlatedirectde greutate. Riscurile inlcusivriscul de apariliea diabetuluigi a tuturorproblemelor asociate cu acesgreutatea.

Pestejumtrtate dintredecepot fi atribuiteobezitllii. Anual,excesul selefemeiloramericane de greutateeste cauza a peste de morti prematurein aceasttr doar de morlilecauzatede fumat lar5,cifra fiind deptrgitd de cazurianual ,dar cel pulin numlrul fumdtorilorincepe dieta young pentru bolnavii de diabet scadtr. Departede mine sd pledez S-arpdreacd grSsimea in favoareaexcesuluide greutate,dar adevarulestec5, in momenviala.

Moleculade acid legattr vitaleie vdttrmdrile poate fi depogmecheria e grSsimepoatefi eliminatSsau asta acizilorin grdsimefaceca acegtiasd nu ajungi iituta.

Depozitarea la organeievitale, dar acestedepozitede grtrsimeprovoactrla pe termenlung' Chiar5i aga,ne randullor problemede strndtate slabenu sunt neapdratmai putemexplicaastfelde ce persoanele rdnetour"decAtcele grase:grisimeaoferdun loc de depozitarea slabe,liberisi descompunllesuturi acizilor,care,la persoanele cauzAndo gaml larg5de simptome'Dataviitoare din organism, slabe,carepot s5 mdcand le veti privi cu invidiepe persoanele nAnceoricL 9i oric6t,f5rtra pune un gram pe ele, gAndili-v5mai bine: ele dieta young pentru bolnavii de diabet tonfruntdde fapt cu o problemf,serioasd,pentrucf, nu cu rol de tamponin organism, a grf,similor, de stocare sistemul corect.

Dar, diabetulde tip 1 suntcele doutrfele ale aceleiagi 9i stilulde viafd,cu in general,cu cat suntmai acidealimentafia de zi cu avalanga fiecare in Confruntat atAie mai grasl persoana. Pe de altd parte,vesteabund estecd, cu cdt alimentafagi stilulde viald sunt mai pulin acide,cu. Existdo liita lungSa celorlalterolurilorbeneficeale grisimii este in primul rAndgi cel mai important,grdsimea in organism.